Month

December 2023
Upis u katastar nepokretnosti u užem smislu predstavlja zakonom predviđeni način sticanja nekogstvarnog ili obligacionog prava na nepokretnoj imovini, kao i sam upis neke nepokretnosti u katastar,kao javni registar nepokretnosti. Stvarna prava koja se upisuju u katastar su pre svega pravo svojine, ali idruga stvarna prava, kao što je hipoteka, pravo službenosti, pravo doživotnog plodouživanja...
Read More