Upis u katastar nepokretnosti

Upis u katastar nepokretnosti u užem smislu predstavlja zakonom predviđeni način sticanja nekog
stvarnog ili obligacionog prava na nepokretnoj imovini, kao i sam upis neke nepokretnosti u katastar,
kao javni registar nepokretnosti. Stvarna prava koja se upisuju u katastar su pre svega pravo svojine, ali i
druga stvarna prava, kao što je hipoteka, pravo službenosti, pravo doživotnog plodouživanja i druga
stvarna prava

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo koje se najčešće upisuje u katastar nepokretnosti jeste ugovorno pravo
preče kupovine, ugovor o zakupu, ugovor o doživotnom izdržavanju i drugi ugovori. Od nepokretnosti, u
katastru se upisuju zemljište, nadzemni i podzemni građevinski delovi, kao i posebni delovi objekata,
odnosno stanovi, poslovni prostori, garaže itd.

Prema važećem Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u katastar se mogu upisati
nepokretnosti, prava, predbeležbe i zabeležbe.

Terminološki, upis u katastar je isto što i uknjižba nepokretnosti. Razlika u zakonskoj terminologiji se
pojavila iz razloga što su u ranijem periodu postojale Intabulacione knjige i Zemljišne knjige, koje su uvođenjem jedinstvenog registra nepokretnosti – Katastra nepokretnosti prestale da postoje.

Dakle, termini instituta uknjižba prava srvojine, uknjižba nepokretnosti, uknjižba stana su nastali od korena reči knjiga, pa je “Upis nepokretnosti” sinonim za “Uknjižbu nepokretnosti”

Izmena i dopuna zakona o postupku upisa u katastar

Od dana 04.11.2023. godine, donošenjem izmena i dopuna zakona o postupku upisa u katastar
nepokretnosti i vodova, stranke su izgubile mogućnost da lično predaju zahteve za upis neke
nepokretnosti, prava, zabeležbe ili predbeležbe, već od dana stupanja na snagu tih izmena, zahtev u
njihovo ime mogu podneti samo Profesionalni korisnici. Profesionalni korisnici su Advokati koji sa
Republičkim geodetskim zavodom imaju zaključen ugovor, kao i registrovane geodetske organizacije

Ovo se odnosi samo na situaciju kada stranka sama inicira postupak upisa u katastar nepokretnosti, dok u slučajevima kada se kod Javnog beležnika vrši solemnizacija pojedinih pravnih poslova, koji za
posledicu imaju prenos prava svojine, tada sam Javni beležnik po službenoj dužnosti dostavlja katastru
ispravu na osnovu koje se vrši upis. Takva je situacija i kada se upis vrši na osnovu sudske odluke ili
odluke nekog drugog državnog organa, kao i kada se upis vrši na osnovu isprave koju dostavlja Javni
izvršitelj.

Podnesci

Podnesci na osnovu kojih se vrši upis, a koje dostavljaju Profesionalni korisnici se vrši preko
specijalizovanog informacionog sistema e-šalter, koji se nalazi na web sajtu Republičkog geodetskog
zavoda. U postupku predaje, Profesionalni korsnici dokumente dostavljaju u formi elektronskog
dokumenta.

Elektronski dokument

Elektronski dokument može biti dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku. Dakle,
dokument koji je nakon sačinjavanja na računaru elektronski potpisan i nije pretvoren u papirni oblik. Zatim, elektronski dokument je dokument koji je nastao izvorno u papirnoj formi, a koji je izdavalac sačinio i u formi elektronskog dokumenta. Na kraju, elektronski dokument je i dokument izdat u papirnoj formi, a čiju je istovetnost originalu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom potvrdio javni beležnik u vršenju svojih javnih ovlašćenja, ovlašćeno lice organa iz člana 22. Zakona ili Profesionalni korisnik, odnosno Advokat ili geodetska organizacija

Cilj uvođenja ovih izmena u propisima bi trebalo da bude ubrzanje postupaka koji se vode pred Katastrom nepokretnosti, te omogućavanje strankama da svoja prava ostvare bez odlaska na šaltere Službe za katastar nepokretnosti. Službe katastra, najčešće u velikim gradovima, su ionako već bile nedostupne mnogim građanima, imajući u vidu da je pristup u Službu za katastar nepokretnosti bio moguć isključivo uz zakazivanje termina putem sajta Republičkog geodetskog zavoda ili telefona, ali u komplikovanoj proceduri i u zavisnosti od mogućnosti konkretne službe.

>Preostaje da se u praksi vidi kako će u bliskoj budućnosti funkcionisati ovaj sistem, koji istina već
nekoliko godina egzistira, ali uz uporednu mogućnost da stranke lično ili preko punomoćnika koji nije
Advokat ili Geodeta podnose zahteve, te da se donese zaključak da li je sistem ubzao postupanje Službi
za katastar nepokretnosti.

Napominjemo i da je žalbe i druge pravne lekove, pored mogućnosti dostavljanja kroz e-šalter, moguće
dostavljati i u papirnoj formi. Ovo predstavlja jedan izuzetak od dostavljanja elektronskog dokumenta
kroz e-šalter, a samim tim znači i da podnosilac ne mora biti isključivo Profesionalni korisnik, već žalbu
može podneti i žalilac lično ili preko punomoćnika Advokata koji nije ujedno i Profesinalni korisnik. Iako
je svim Advokatima data mogućnost da budu Profesionalni korisnici, samo oni Advokati koji su zaključili
ugovor sa Republičkim geodetskim zavodom i kojima je formiran profil na e-šalteru, imaju mogućnost
podnošenja elektronskih dokumenata

Previous Post

Related Posts