Advokat Beograd https://advokativstlaw.rs/ advokatska kancelarija Wed, 23 Mar 2022 18:34:15 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 https://advokativstlaw.rs/wp-content/uploads/2019/02/icon22.png Advokat Beograd https://advokativstlaw.rs/ 32 32 Representation https://advokativstlaw.rs/representation/ https://advokativstlaw.rs/representation/#respond Wed, 23 Mar 2022 18:32:27 +0000 https://advokativstlaw.rs/?p=7877 In recent years, especially since the outbreak of the Corona virus pandemic, many entrepreneurs have been given the opportunity to work outside their place of residence, because they are no longer tied to offices, so teleworking has taken precedence in the business world. This is especially reflected in freelance workers, who now have the opportunity […]

The post Representation appeared first on Advokat Beograd.

]]>
In recent years, especially since the outbreak of the Corona virus pandemic, many entrepreneurs have been given the opportunity to work outside their place of residence, because they are no longer tied to offices, so teleworking has taken precedence in the business world. This is especially reflected in freelance workers, who now have the opportunity to dislocate their jobs.

In Serbia, especially in Belgrade, the IT industry has developed significantly in recent years, and it is visited by a large number of remote workers, who use the benefits of this system.

The monthly income rate for workers in Serbia is extremely low compared to the countries of Western Europe, the region and Russia.

If you want to come to Serbia and open your own company, relocate your business, you need to take the following steps:

– After arrival, report to the competent authority within 24 hours, because it is a prerequisite for obtaining a regular stay.

– Find an apartment, and conclude a contract with its owner, which will be the basis for obtaining a stay of up to 90 days.

– Open a bank account, which allows the opening of non-resident accounts to foreign nationals.

– Establish a company in the form of an entrepreneurial wound or a limited liability company, depending on the needs of the business, and on the basis of which it is possible to provide a stay of up to one year.

– During the work of the company, it is necessary to hire an accountant – tax advisor and lawyer so that all transactions are done in accordance with the regulations of the Republic of Serbia.

For all actions upon arrival in Serbia, it is possible to provide support in the form of company registration, providing support in finding a hotel or apartment, or buying an apartment or house, further uninterrupted work, whether you stay in Serbia permanently or occasionally, and all banking transactions.

It is important when registering your business in Serbia whether the company will provide services on the market of the Republic of Serbia or the whole world, as well as the planned business revenues. It is also important for determining the tax category in which the company will be, and whether it will be a value added tax payer or not. Depending on the plans, you will be given advice on which form of company organization is most practical for your work.

You can send an inquiry to email office@vstlaw.com or

Phone +381643682177

The post Representation appeared first on Advokat Beograd.

]]>
https://advokativstlaw.rs/representation/feed/ 0
Zastupanje https://advokativstlaw.rs/zastupanje/ https://advokativstlaw.rs/zastupanje/#respond Wed, 23 Mar 2022 18:29:10 +0000 https://advokativstlaw.rs/?p=7874 Poslednjih godina, posebno od izbijanja pandemije Corona virusa, mnogi preduzetnici su dobili mogućnost da rade van svog mesta stanovanja, jer više nisu vezani za kancelarije, pa je rad na daljinu preuzeo primat u poslovnom svetu. To se posebno ogleda kod freelance radnika, koji sada imaju mogućnost za dislociranje mesta rada. U Srbiji se, posebno Beogradu, […]

The post Zastupanje appeared first on Advokat Beograd.

]]>
Poslednjih godina, posebno od izbijanja pandemije Corona virusa, mnogi preduzetnici su dobili mogućnost da rade van svog mesta stanovanja, jer više nisu vezani za kancelarije, pa je rad na daljinu preuzeo primat u poslovnom svetu. To se posebno ogleda kod freelance radnika, koji sada imaju mogućnost za dislociranje mesta rada.

U Srbiji se, posebno Beogradu, poslednjih godina značajno razvila IT industrija, te je posećuje veliki broj radnika na daljinu, koji koriste benefite ovog sistema.

Stopa mesečnog dohotka za radnike je u Srbiji izuzetno niska u odnosu na zemlje zapadne Evrope, regiona i Rusije.

Ukoliko želite doći u Srbiju i otvroriti svoju kompaniju, relocirati vaš posao, potrebno je preduzeti sledeće korake:

  • Nakon dolaska se prijaviti kod nadležnog organa u roku od 24 sati, jer je to preduslov za dobijanje regularnog boravka.
  • Pronaći stan, te sa vlasnikom istog zaključiti ugovor, koji će biti osnova za dobijanje boravka do 90 dana.
  • Otvoriti račun u banci, koja dozvoljava otvaranje nerezidentnih računa stranim državljanima.
  • Osnovati kompaniju u formi preduzetničke ranje ili društva sa ograničenom   boravak do godinu dana.
  • Za vreme rada kompanije, potrebno je angažovati knjigovođu – poreskog savetnika i advokata kako bi sve transakcije bile urađene u skladu sa propisima Republike Srbije.

Za sve radnje prilikom dolaska u Srbiju, moguće je obezbediti podršku u vidu registracije kompanije, pružanja podrške oko pronalaženja hotela ili stana, odnosno kupovine stana ili kuće, dalji nesmetan rad, bilo da boravite u Srbiji stalno ili povremeno, kao i sve bankarske transakcije.

Od značaja prilikom registracije vašeg biznisa u Srbiji je da li će kompanija pružati usluge na tržištu Republike Srbije ili celog sveta, kao i koliki su planirani poslovni prihodi. Navedeno je od značaja i za određivanja poreske kategorije u kojoj će kompanija biti, te da li će biti obveznik poreza na dodatu vrednost ili ne. U zavisnosti od planova, biće vam dat savet koji oblik organizovanja kompanije je najpraktičniji za vaš rad.

Upit možete poslati na email office@vstlaw.com ili

Telefon +381643682177

The post Zastupanje appeared first on Advokat Beograd.

]]>
https://advokativstlaw.rs/zastupanje/feed/ 0
Dokazivanje https://advokativstlaw.rs/dokazivanje/ Tue, 26 Jan 2021 18:18:58 +0000 https://advokativstlaw.rs/?p=7616 Jedna je od najvažnijih faza postupka, u kojoj se „lome koplja“ optužbe tužilaca, odnosno „pucaju štitovi“ odbrane okrivljenih i njihovih advokata branilaca. Ko će na kraju biti pobednik i da li će okrivljeni biti osuđen, ili oslobođen, zavisi umnogome od toga kako su prikupljeni dokazi, prezentovani. Za to po pravilu, nije dovoljno samo znanje i iskustvo, već i umeštnost.

The post Dokazivanje appeared first on Advokat Beograd.

]]>

DOKAZIVANjE U KRIVIČNOM I

DRUGIM  KAZNENIM POSTUPCIMA

„Što ne ugleda svetlo sudnice,

kao dokaz ne postoji“

 Dokazivanje, kao skup dokaznih radnji i sredstava, koje se primenjuju u sudskom postupku, ali i drugim, koji su u prošlosti manje ili više ličili na sudski, je imalo dugu i burnu procesnu istoriju.

Jedna je od najvažnijih faza postupka, u kojoj se „lome koplja“ optužbe tužilaca, odnosno „pucaju štitovi“ odbrane okrivljenih i njihovih advokata branilaca. Ko će na kraju biti pobednik i da li će okrivljeni biti osuđen, ili oslobođen, zavisi umnogome od toga kako su prikupljeni dokazi, prezentovani. Za to po pravilu, nije dovoljno samo znanje i iskustvo, već i umeštnost.

Naravno, između pomenutih krajnosti, dešava se da obe strane, izlađu iz sudnice sa manje-više neokrnjenim „oružjem“. Tada nema dokazivanja.

Od najstarijih vremena i dokaznih sredstava, kao što je hvatanje rukom užarenog gvožđa, ili iz ključale vode, do danas, dokazivanje je pretrpelo brojne izmene. Ranije su pravogovorući, za razliku od krivokletnika, u uverenju da govore istinu i da se neće opeći, to činili bez oklevanja. Bez obzira što su posle duvali u prste, njihovim presuditeljima je bio dovoljan dokaz da zaključe da li su govorili istinu.

Razvoj društva

Danas je mnogo drugačije. Razvoj društva, naročito tehnologije u prošlom i ovom veku, doveo je do toga da se sa klasičnih dokaznih sredstava, prešlo na primenu novih, modernih. Neka se asnivaju na genetskom kodu, ili genomu (DNK veštačenja), zapisima telefonskih i drugih komunikacija, sa društvenih mreža, optičkim snimcima. Osim krivičnog, imaju široko polje primene i kod drugih vrsta postupaka (građanskog, upravnog, prekršajnog, privednih prestupa…). Skoro je nemoguće zamisliti mnoga veštačenja bez ovih podataka (npr. prostorno-vremensku analizu kod saobraćajno-tehičkog veštačenja).

Ona moraju biti dovoljan izvor informacija, ali s druge strane, kako se ne radi samo o klasičnim sredstvima kao što su isprave i svedoci, može se gotovo neprimetno doći na osetljiv teren eventualnih ograničenja nekih osnovnih ljudskih sloboda i prava. Tu je uloga svih učesnika, a naročito advokata (branilaca) od presudne važnosti, jer se ne sme dozvoliti da se na osnovu dokaza koji su pribavljeni na nezakonit način donese osuđujuća presuda, ili ako se radi o zastupanju oštećene strane (u svojstvu punomoćnika) da se izdvoje zakoniti dokazi.

Upravo, zbog pomenutog značaja, Zakonik o krivičnom postupku, u primeni u odnosu na krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina od 2012. godine, odnosno za sva ostala krivična dela od 2013. godine, je značajan deo teksta posvetio dokazivanju. Pored toga što je teret dokazivanja prevalio na tužioca, umesto na sud koji bi trebao da ostane neutralan, istragu izmestio iz suda u tužilaštvo, kao jedan od procesnih noviteta, saslušanje okrivljenih je umesto posebne faze, premestio unutar dokaznog postupka.

Krivični postupak se, ipak, može okončati i bez dokazivanja. To su one situacije kada stranke, manje ili više, izlaze bez okrnjenog oružja, što je moguće kada okrivljeni priznaje izvršenje krivičnog dela. Ako je potpuno i dobrovoljno, a ne protivreči prikupljenim dokazima, postupka se završava bez izvođenja drugih dokaza, ili u najkraćoj procesnoj varijanti, presudom o sporazumnom priznanju krivičnog dela. Takav sporazum, međutim, po zakonu nije moguć bez branioca, jer okrivljeni bez advokata redovno ne može da zna da li je krivična sankcija koja mu se nudi kao uslovna osuda, kazna zatvora, odnosno druga, realna naspram krivice. Drugim rečima, da kazna nije veća od krivice.

 

Advokat Vladimir D,Vučinić

                                                                                                      

 

The post Dokazivanje appeared first on Advokat Beograd.

]]>
Likvidacija privrednog društva https://advokativstlaw.rs/likvidacija-privrednog-drustva/ Mon, 25 Jan 2021 17:44:49 +0000 https://advokativstlaw.rs/?p=7577 Likvidacija privrednog društva predstavlja oblik dobrovoljnog ili prinudnog prestanka tog privrednog društva, kao jedan od dva oblika prestanka obavljanja delatnosti. Pored likvidacije, društvo može prestati nakon sprovođenja postupka stečaja, kada se društvo može reorganizovati i nastaviti da obavlja delatnost ili prestati da postoji usled bankrotstva.

The post Likvidacija privrednog društva appeared first on Advokat Beograd.

]]>
advokat beograd

Advokati Beograd – Likvidacija privrednog društva

Likvidacija privrednog društva predstavlja oblik dobrovoljnog ili prinudnog prestanka tog privrednog društva, kao jedan od dva oblika prestanka obavljanja delatnosti. Pored likvidacije, društvo može prestati nakon sprovođenja postupka stečaja, kada se društvo može reorganizovati i nastaviti da obavlja delatnost ili prestati da postoji usled bankrotstva.

Ovde će pažnja biti posvećena dobrovoljnoj likvidaciji koji je oblik gašenja u slučaju kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava, odnosno imovine za pokriće svih svojih obaveza, to jest kada mu je aktiva veća od pasive.

Dobrovoljna likvidacija je propisana članovima 524. do 545. Zakona o privrednim društvima, ali, se u toku postupka likvidacije primenjuju i drugi propisi bez kojih se likvidacija ne može uspešno sprovesti i to Zakon o računovodsvu, Zakon o reviziji, Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i drugi zakoni i podzakonski akti.

Najvažnija pitanja koja zanimaju svakog vlasnika firme koji želi da je ugasi, jesu koliko likvidacija može trajati i koliko košta likvidacija firme, te da li poslodavac može dati otkaz Ugovora o radu zaposlenima pre okončanja postupka likvidacije.

Dobrovoljna likvidacija počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije kod Agencije za privredne registre, a traje najkraće četiri meseca (često duže), dok maksimalna dužina trajanja nije određena, pa postupak likvidacije može trajati i godinama. Dužina trajanja postupka likvidacije zavisiće najviše od toga da li preduzeće ima regulisane odnose sa svojim poveriocima, da li ima sudske sporove koji su u toku, da li ima imovinu koja je obezbeđena nekim sredstvima kao što je hipoteka ili zaloga, da li ima zaposlenih, kao i najvažnije da li ima dovoljno novčanih sredstava za izmirenje svih obaveza i troškova postupka likvidacije.

Troškovi

Troškovi postupka likvidacije se mogu kretati od oko 500 evra, u slučaju da društvo nema zaposlene, nema dugovanja, nepokrene imovine, pa sve do nekoliko hiljada ili više desetina hiljada u velikim sistemima.

Ukoliko su vlasnici, odnosno vlasnik firme doneli odluku da prestanu da obavljaju delatnost, a pre pokretanja postupka likvidacije trebalo bi pripremiti svu dokumentaciju i napraviti strategiju postupanja, kako bi se postupak likvidacije završio u najkraćem mogućem roku, jer on nikako nije kratak (najkraće 4 meseca), te izbegli visoki troškovi. Taj postupak pripreme podrazumeva određivanje lica koje će biti likvidacioni upravnik. Najčešće je to sam vlasnik ili direktor firme, ali to može biti i svako drugo poslovno sposobno lice. Zatim, pravljenje proračuna koji će obuhvatiti sva dugovanja firme i to i nesporna i sporna, na osnovu čega će se i doneti odluka da li će se sprovesti postupak ili je neki drugi oblik gašenja firme bolja opcija. Važno je i napraviti plan, ukoliko je firma pozitivna na koji način će imovina sa firme preći na vlasnika nakon izmirenja svih obaveza i kako izbeći previsoke poreze.

Nakon toga, donosi se Odluka o likvidaciji, koja se donosi dvotrećinskom većinom svih članova skupštine društva osim ako je druga većina, ali ne manja od polovične predviđenja osnivačkim aktom. Odlukom o likvidaciji je neophodno odrediti likvidacionog upravnika, a koji će sam postupak i sprovesti u skladu sa zakonom. Odgovornost likvidacionog upravnika je i krivičnopravna i materijalnopravna, tj. odnosno isti odgovara za štetu kako osnivačima, tako i poveriocima društva.

Kada se Odluka o likvidaciji registruje u APR, objavljuje se oglas kojim se pozivaju poverioci da u roku od 30 dana od dana isteka oglasa, odnosno najkasnije 120 dana od dana objave oglasa u APR prijave svoje potraživanje koje imaju prema firmi (osim ako je isto utvrđeno izvršnom ispravom ili je u toku parnica), jer će im isto u suprotnom biti prekludirano. Međutim, pored oglasa, zakonom je propisana i obaveza likvidacionog upravnika da pisanim putem obavesti sve poznate poverioce društva o pokretanju postupka likvidacije i to u roku od 15 dana od dana početka postupka, odnosno Registracije odluke kod APR. Ukoliko isto ne učini, može odgovarati za štetu koju su pretrpeli poverioci koji nisu obavešteni o pokretanju postupka likvidacije.

Najvažniji akti

Najvažniji akti koje donosi likvidacioni upravnik su početni likvidacioni bilans, početni likvidacioni izveštaj, lista prijavljenih potraživanja, lista priznatih i osporenih potraživanja, Vanredni godišnji finansijski izveštaj – ukoliko se likvidacija produži u drugu kalendarsku godinu, Završni likvidacioni bilans – Vanredni finansijski izveštaj, Izveštaj o sprovedenoj likvidaciji, Pisana izjava da je upućeno obaveštenje poveriocima, da su sve obaveze izmirene i da se ne vode postupci protiv društva, Predlog odluke o raspodeli likvidacionog ostatka.

Pored likvidacionog upravnika i skupština društva ima svoju aktivnu ulogu koja se ogleda u obavezi usvajanja nekih od ovih akata i na kraju donošenju odluke o okončanju likvidacije, kada je likvidacija uspešno sprovedena. Osnivači nakon sprovedenog postupka likvidacije u skladu sa procentom udela između sebe dele likvidacioni višak, sredstva preostala nakon što su namireni svi poverioci i troškovi postupka likvidacije. Vlasnici firme odgovaraju za novopronađene dugove društva nakon okončanja postupka likvidacije upravo do visine vrednosti primljenog likvidacionog ostatka.

Otkaz ugovora o radu

Kada su u pitanju radni odnosi, odnosno mogućnost da se zaposlenima otkaže Ugovor o radu, ističemo da započinjanje postupka likvidacije nije razlog za otkaz ugovora o radu zaposlenim radnicima, u smislu odredaba Zakona o radu i Zakona o privrednim društvima.

Radni odnos zaposlenim radnicima prestaje po sili zakona, danom brisanja privrednog društva iz Registra privrednih subjekata. Ovo ne sprečava poslodavca da određenom zaposlenom otkaže Ugovor o radu iz svih razloga predviđenih Zakonom o radu, ali poslodavac time rizikuje parnični postupak radi poništaja otkaza Ugovora o radu, koji može značajno produžiti postupak likvidacije, jer se postupak dobrovoljne likvidacije ne može okončati dok se protiv privrednog društva vodi i jedan postupak koji za posledicu može imati neku obavezu društva.

Dakle, ukoliko društvo ili vlasnik poseduju dovoljno sredstava da podmire sve poverioce i troškove postupka likvidacije, dobrovoljna likvidacija je najbolji način prestanka postojanja privrednog društva.

Za svaki drugi vid konsultacija, stojimo vam na usluzi.

Advokat Miloš Stanković

The post Likvidacija privrednog društva appeared first on Advokat Beograd.

]]>