Oblasti pravne prakse
kuca na licitaciji

RADNO I OPŠTE GRAĐANSKO PRAVO

– Opšti i posebni akti poslodavca

– Ugovor o radu, Ugovor o delu, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

– Zastupanje u radnopravnim sporovima

– Zapošljavanje stranaca

– Porodično pravo, predbračni ugovori, sporazumni razvod, starateljstvo i alimentacija

– Nasledno pravo, ostavinski postupak

– Ozakonjenje, legalizacija, građevinska i upotrebna dozvola

– Naknada štet

elektronska trgovina

Poresko i opšte upravno pravo

– Pravna regulativa i poreska politika, usaglašavanje sa izmenama propisa

– Poresko saavetovanje

– Zastupanje pred poreskim i inspekcijskim organima i sudovima

davanje predloga

Reorganizacija i stečaj

– Izrada Unapred pripremljenog plana reorganizacije i Plana reorganizacije

– Savetovanje u predstečajnom postupku

– Prijava potraživanja u stečajnom postupku

– Savetovanje prilikom prodaje obezbeđene i neobezbeđene imovine stečajnog dužnika

zgrada za privatiyaciju

Nekretnine i imovinskopravni odnosi

– Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, poklonu, doživotnom izdržavanju, plodouživanje

– Posredovanje i pregovaranje prilikom pronalaženja nepokretnosti, kupca ili prodavca

zgrada za privatiyaciju

Korporativno pravo & Trgovina

-Osnivanje privrednih društava, izrada opštih akata, registracija privrednih društava,

-Usaglašavanje akata i poslovanja sa izmenama propis,

-Ugovori o trgovinskom zastupanju, građenju, prevozu, zakupu…

pravo u oblasti investicija

Pravo u oblasti investicija

– Pravna regulativa u Srbiji, USA i EU

– Posredovanje prilikom pronalaženja investitora

– Istraživanje tržišta

pravo u oblasti investicija

Krivično i Saobraćajno pravo

-Odbrana okrivljenog u krivičnom postupku (opštem i posebnom za organizovani kriminal, ratne zločine i korupciju), prekršajnom postupku (saobraćajni i svi drugi prekršaji) i postupku privrednih prestupa pred svim SudovimaJavnim tužilaštvima, pred policijom i drugim organima.

-Zastupanje oštećenog u krivičnom postupku (opštem i posebnim) i naknada štete.

znak struja

Elektronska trgovina

– Usaglašavanje sadržaja na e-commerce platformi sa važećim propisima

zgrada za privatiyaciju

Hotelijerstvo, Turizam i Ugostiteljstvo

– Pravna regulativa u Srbiji, USA i EU

– Posredovanje prilikom pronalaženja investitora

– Istraživanje tržišta

davanje predloga

Medijacija

– Zastupanje stranaka u postupku medijacije (posredovanje u rešavanju mirnog, vansudskog, spornog odnosa kada su dve strane voljne da uz pomoć, treće, neutralne strane, dogovore mirnim putem.

Besplatne konsultacije - advokatska kancelarija Beograd

Zakon je složena stvar. Može vam stvoriti veliki problem ako ga ignorišete! Dozvolite da vam kao iskusna advokatska kancelarija - pomognemo!